โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 300 คู่ มูลค่า 75,000 บาท ช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ความคิดเห็น

*จำเป็น