• ข้อมูลตามกฎหมาย
  เว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด เป็นของบริษัท เอส.ซี.เอส ฟุตแวร์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532125570 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 (“สำนักงานใหญ่”) สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected] โทรศัพท์ 0 2331 0165 รวมไปถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “Popteen” หรือ “บริษัทฯ”) โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใดๆที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทฯแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ เกี่ยวกับบุคคลซื้อสามารถบ่งชี้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่บริษัทฯมีหรือสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)
  หากท่านต้องการยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ แก้ไข หรือ ลบส่วนส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5
 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเท่านั้น โดยที่การจัดเก็บนี้อาจเกิดขึ้นในระหว่าง หรือ ก่อนที่ลูกค้าดำเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้
  1. ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
  2. สร้างบัญชีบริษัทฯบนเว็บไซต์
  3. สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
  4. ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์
  5. เข้าร่วมในสื่อโซเชียลมิเดีย (Social Media) เช่น การเข้าร่วมผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook page) และ/หรือ
  6. เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดต่างๆที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่บริษัทฯ ข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวกับท่านนั้นไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บได้ บริษัทฯอาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูล อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส หรือ ประวัติการใช้อินเตอร์เน็ต บราวเซอร์, ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลการซื้อสินค้า, ความชื่นชอบ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หรือ ความชื่นชอบ อันได้แก่ งานอดิเรก, ความสนใจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น หากคุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึง ข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

 • ข้อกำหนดการใช้โปรแกรมคุกกี้

บริษัทฯอาจใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และวัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขาย

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจยินยอมให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเชิงวิเคราะห์ หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ดาวน์โหลดโปรแกรมคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณ บุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ อาจใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกิจกรรมออนไลน์ขณะที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม โปรแกรมคุกกี้ดังกล่าว หรือ โปรแกรมอื่นๆที่บุคคลภายนอกใช้ และวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและพนักงานปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. การพัฒนาสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
 3. ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่ท่านเยี่ยมชม
 4. ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้งานขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 5. ทำการตลาดและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยบริษัทฯ
 6. ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านและจัดการบัญชีบริษัทฯของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
 7. ส่งข้อมูลสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าตามที่ท่านร้องขอ
 8. ตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
 9. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
 10. ให้ข้อมูลหรือประวัติใดๆของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 11. แนะนำสินค้าและบริการ ที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ หรือ
 12. เพื่อเสนอให้ท่านเข้าร่วมในการแข่งกันและรายการส่งเสริมการขาย

ในกรณีที่บริษัทฯเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย

 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยปกติ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.popteen-shoes.com

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็น

 1. ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยบริษัทฯ เพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย
 2. บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการท่าน เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่ท่านสั่งซื้อจากเว็บไซต์
 3. ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 4. บุคคลภายนอกที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม
 5. บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ตามเงื่อนไขในหัวข้อ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน
 3. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์
 4. เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์
 5. เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย
 6. เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัทฯ บริษัทฯจะบังคับให้บุคคลภายนอกดังกล่าวกระทำการโดยระมัดระวังและโดยสุจริตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านละการยกเลิก

ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถทำได้โดยการ “ติดต่อเรา ” และ อาจเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือ ลบ ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยการไปที่ “บัญชีของฉัน” หากท่านไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกข้อมูลนั้นๆ ออกโดยการส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “ติดต่อเรา ”

 • ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัทฯ กรุณาติดต่อบริษัทฯผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริษัทฯแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆที่ส่งให้แก่บริษัทฯ ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น การเข้าใช้เว็บไซต์และยอมรับในการบริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • สิทธิของบริษัทฯ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น