บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า  

ตัวอย่าง

 • ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จภายในวันที่ 1 
 • บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าวันที่ 2  
 • ลูกค้าได้รับสินค้าวันที่ 4 (แล้วแต่พื้นที่)
 • ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในเว็บไซต์ได้ ไม่เกินวันที่ 11

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
* กรณีเปลี่ยนสี, เปลี่ยน Size บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยน Size เปลี่ยนสี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือรหัสสินค้าได้

 1. Log in เข้าสู่ระบบ
 2. เข้าไปที่ประวัติการซื้อ
 3. เลือกช่องเปลี่ยนสินค้าหลังรายการที่สั่งซื้อ
 4. แนบรูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (รูปถ่ายต้องชัดเจน) และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้า
 5. รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และรับการแจ้งอนุมัติทาง E-mail
 6. เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง Link เลข Tracking ไปรษณีย์ไทย ให้ลูกค้าทาง E-mail
 7. บรรจุสินค้าและแนบใบเสร็จลงในพัสดุภัณฑ์

* ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จ สามารถ Print ได้ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ

 1. ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย

*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
**  Tracking Number มีอายุ 7 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ