รวมสาขาสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะฉันคือ #ประธานบริษัท

            หาก #ประธานบริษัท คือความฝัน! ไม่ชอบทำงานแบบถูกใครควบคุม หนทางเดียวก็คือ เราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น!!!! และนี่คือลิสต์สาขาที่คนอยากเป็น CEO ควรหาเรียนค่ะซิส!

.

• สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

            แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นการเรียนการสอนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต สอนเข้าใจครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทางความคิดแบบผู้ประกอบการผ่านการลงมือทำจริงๆ ควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้เหมาะสม

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : www.cbs.chula.ac.th

• สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยควบคู่ไปกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล และยังสอนทักษะของนักบริหารจัดการ ทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ อัดแน่นไปด้วยกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : www.spu.ac.th

• สาขาการจัดการ

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสอนด้วยเนื้อหาวิชาทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ปูพื้นฐานตั้งแต่ Mindset ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เรียนแบบเจาะลึกธุรกิจและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนและจีน รวมถึงเจาะลึกการทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยียุคดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงได้ เกาะกระแส Startup Business

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : http://ciba.dpu.ac.th/

• สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับหลักสูตรการเรียนแบบรู้ลึก เข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบ สอนโดยอาจารย์มากประสบการณ์และเจ้าของธุรกิจตัวจริง ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับ Babson College สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านความเป็นผู้ประกอบการ สอนให้ตั้งแต่กระบวนการ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ ทำให้คนที่จบสาขานี้ส่วนใหญ่เปิดธุรกิจส่วนตัวได้สบายมาก

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : www.bu.ac.th/th/busem

• สาขาวิชาการประกอบการ

            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้มีแนวคิดและทักษะการประกอบการในระดับนานาชาติ เน้นการปฏิบัติโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนำบ่มเพาะ ช่วยให้มองเห็นโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ที่เน้นแนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ ตามทันโลกธุรกิจอย่างแท้ทรู

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : https://ce.utcc.ac.th/

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

            สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นนักจัดการธุรกิจมืออาชีพ ผ่านรายวิชาต่างๆ ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเข้มข้น (Work-Based Education) ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น Project based Learning และ Action Learning ในหลักสูตรปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก : http://www.pim.ac.th/
แชร์